DELOVNA RAZMERJA

 1. KDAJ LAHKO PRIČNEM Z DELOM?

Prosilci/ke za mednarodno zaščito pridobijo pravico dostopa do trga dela po devetih mesecih od vložitve prošnje za mednarodno zaščito, če v tem času niso prejeli odločitve o prošnji. Osebe s statusom mednarodne zaščite pa imajo prost dostop do trga dela. Pred pričetkom dela mora delavec/ka opraviti zdravniški pregled in z delodajalcem skleniti pogodbo o zaposlitvi.

 1. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA

Temeljne pravice, ki jih ima delavec/ka v delovnem razmerju, so:

 • PLAČA,
 • ODMOR,
 • LETNI DOPUST,
 • REGRES (denar, namenjen izrabi letnega dopusta),
 • POVRAČILO STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM,
 • PLAČANA ODSOTNOST ZARADI BOLEZNI,
 • ODPRAVNINA (denar, ki ga dobite v primeru, da ste odpuščeni oz. se upokojite).

Delavec/ka mora delo opravljati vestno in upoštevati navodila ter zahteve delodajalca glede izpolnjevanja svojih obveznosti pri delu. Spoštovati mora predpise glede varnosti in zdravja pri delu, delo mora opravljati pazljivo ter delodajalca opozoriti na okoliščine, ki bi lahko ogrožale življenje in zdravje delavcev/k ali pa delodajalcu povzročile škodo.

 1. VRSTE POGODB O ZAPOSLITVI

Glede na trajanje pogodbe lahko z delodajalcem sklenete pogodbo za določen čas (določite obdobje trajanja delovnega razmerja) ali nedoločen čas. Pogodbe se prav tako razlikujejo glede na število ur na teden, ko opravljate delo. Delo lahko opravljate 40 ur na teden ali manj.

 1. AGENCIJSKO DELO

Nekateri delavci/ke si pri iskanju dela pomagajo s kadrovsko agencijo, ki jim nudi pomoč pri iskanju zaposlitve.

V primeru, da vam delo poišče kadrovska agencija, delovne pogodbe ne sklenete neposredno z delodajalcem, ampak jo sklenete z agencijo. Delo pa opravljate v podjetju, kjer vam je delo našla agencija.

Delavci/ke, ki delajo v podjetju preko agencije, in delavci/ke, ki so v neposrednem delovnem razmerju s podjetjem, izenačeni. To pomeni da morajo prejemati enako plačilo, nadomestilo za prevoz, prehrano, stimulacijo, letni dopust in regres.

 1. DELO NA ČRNO

Če z delodajalcem ne sklenete pogodbe o zaposlitvi, to pomeni, da ste zaposleni na črno. Delodajalec vas v tem primeru tudi ne prijavi v obvezna socialna zavarovanja, v praksi pa to pomeni, da ne morete izkoriščati vseh pravic, ki vam pripadajo iz delovnega razmerja. Delo na črno je prepovedano, preiskuje in nadzira ga Finančna uprava RS (FURS). Če ugotovijo, da ste zaposleni na črno, lahko vas in podjetje kaznujejo z globo. Kazen za delavca lahko znaša od 100 do 2.500 evrov.