DRUŽINSKA RAZMERJA

  1. ZAKONSKA OZ. PARTNERSKA ZVEZA

V Republiki Sloveniji so poročeni in neporočeni pari, ki že dlje časa živijo skupaj, po zakonu izenačeni. To pomeni, da imajo pari ne glede na to, ali so poročeni ali neporočeni, enake pravice in obveznosti. Pomembno je, da sta partnerja enakopravna. Prepovedana je kakršna koli oblika nasilja nad partnerjem ali družinskim članom, kar vključuje fizično, psihično, spolno in ekonomsko nasilje.

  1. SKRB ZA OTROKE

V Sloveniji je skrb za otroke obveznost in pravica obeh staršev. Starša morata pri vseh dejavnostih in odločitvah, ki zadevajo otroka, skrbeti za otrokovo največjo korist, torej za njegovo oz. njeno dobrobit, blaginjo ter razvoj. Starši so dolžni otroke preživljati do 18 leta, v primeru, da se otrok šola, pa do 26. leta starosti. Starši otrok ne smejo zanemarjati. Kakršno koli nasilje (fizično, psihično, ekonomsko, spolno nasilje …), vključno s telesnim kaznovanjem otrok, je prepovedano.

  1. LOČITEV

Včasih lahko nesporazumi med partnerjema pripeljejo do odločitve, da želita zakonca ali partnerja prekiniti svojo zvezo. Tako se lahko odločita za ločitev oz. razhod. Zakonca se lahko ločita sporazumno ali pa pred sodiščem. Zakonca, ki nimata zadostnih finančnih sredstev za preživljanje, lahko v postopku ločitve zaprosita za brezplačno pravno pomoč.

  1. DEDOVANJE

V primeru vaše smrti se vaše premoženje razdeli med preživele družinske člane. Pravila dedovanja so enaka za poročene in neporočene pare. Vsi otroci so enakopravni, ne glede na to, ali so se rodili v zakonski zvezi, in ne glede na spol. V Sloveniji poznamo dva načina dedovanja: po oporoki in po zakonu. Po zakonu se premoženje razdeli med partnerja in otroke, po oporoki pa glede na željo zapustnika/ce.

  1. POMOČ V PRIMERU NASILJA

Žrtve nasilja se morajo zavedati, da niso same in da v Sloveniji obstaja razvit sistem zaščite ter ukrepanja v primerih nasilja. Nasilje prijavite policiji na telefonsko številko 113. Za pomoč se lahko obrne tudi na center za socialno delo. Poleg svetovanja je žrtvam lahko omogočena namestitev v varnih hišah in kriznih centrih. Nasilje predstavlja izraz nemoči in v Sloveniji obstajajo programi, ki povzročiteljem/icam nasilja nudijo strokovno pomoč, da bi spremenili vedenjske vzorce. Številne nevladne organizacije osebam s statusom mednarodne zaščite in njihovim družinskim članom zagotavljajo brezplačno psihosocialno ter pravno pomoč.