روابط کار

چه هنگامی می توانم کار را شروع کنم؟  .1

متقاضیان حمایت از بین المللی پس از گذشت نه ماه از ارائه درخواست حمایت بین المللی ، حق دسترسی به بازار کار را خواهند داشت ، به شرط آنکه در این مدت تصمیمی در مورد درخواست دریافت نکرده باشند. افراد دارای وضعیت حمایت بین المللی دسترسی آزاد به بازار کار دارند. قبل از شروع کار ، کارمند باید معاینه پزشکی انجام داده و با کارفرما قرارداد کار منعقد کند.

حقوق و وظایف کاری  .2

حقوق اساسی که  کارمند در  رابطه اشتغال دارد عبارت است از:

حقوق   •

استراحت•

مرخصی سالانه •

پول مرخصی سالانه  •

استفاده مجدد از هزینه های کار  •

مرخصی با حقوق یا به دلیل بیماری •

باز خرید (پولی که هنگام پایان قرارداد، اخراج یا بازنشستگی دریافت می کنید) •

کارمند باید با جدیت کار را انجام دهد و دستورالعمل ها و الزامات کارفرما را در انجام وظایف خود در محل کار رعایت کند. باید مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی را رعایت کند ، با دقت کار کند و کارفرما را نسبت به شرایطی که می تواند جان و سلامتی کارگران را به خطر اندازد و یا به کارفرما آسیب برساند آگاه سازد.

 نوع قراردادهای اشتغال.        3

بستگی به مدت قرارداد دارد، می توانید با کارفرما یا مدت نامعلوم قرارداد پیمانی معین کنید و یا ( یک دوره موقت اشتغال) تعیین کنید. بسته به تعداد ساعات در هفته کاری که انجام می دهید ، قراردادها نیز متفاوت است. شما می توانید 40 ساعت در هفته یا کمتر کار کنید.

 کاراز طریق آژانس 4

برخی از کارگران و کارمندان برای یافتن شغل از طریقه آژانس کار و کاریابی کمک  میگیرند.

در صورتی که به دنبال شغل توسط آژانس هستید ، مستقیماً قرارداد کار را با کارفرما منعقد نمی کنید بلکه آن را با آژانس منعقد می کنید.

کارگران و کارمندان که از طریق آژانس کار می کنند و کارگران و کارمندان شاغل در اشتغال مستقیم با شرکت برابر هستند.  بدان معناست که آنها باید حقوق برابر ،  هزینه حمل و نقل ، مواد غذایی ، مشوق ها ، مرخصی سالانه و مراجعه به آنها را دریافت کنند.

 کار سیاه5

عدم انعقاد و نداشتن قرارداد کار با کارفرمای شما به این معنی است که شما کار سیاه انجام میدهید. در این حالت ، کارفرما نیز شما را برای بیمه اجباری اجتماعی ثبت نام نمی کند ، که در عمل به این معنی است که شما نمی توانید از کلیه حقوقی که دارید استفاده کنید.

کار سیاه ممنوع و غیر قانونی می‌باشد.ازطریق  اداره مالیات کنترل میشود، وقتی که آگاه شوند شما کار سیاه می‌کنید شمارو مجرم و جریمه میکنند.جریمه از100  تا 2500 یورو می‌باشد.