نسبت خانوادگی

.  متاهل. مشارکت 1

در جمهوری اسلوونی ، زوج های متاهل و غیر متاهل که مدت ها با هم زندگی می کنند از نظر قانونی برابر میباشند. این بدان معناست که زوجین ، چه متاهل و چه غیر متاهل ، دارای همان حقوق و تکالیف هستند. مهم است که شرکا با هم برابر باشند. هر نوع خشونت علیه شریک زندگی یا اعضای خانواده از جمله خشونت جسمی ، روانی ، جنسی و اقتصادی ممنوع است.

.مراقبت از کودکان  2

در اسلوونی ، مراقبت از کودک برای هر دو والدین یک تعهد و حق است. والدین باید در کلیه فعالیتها و تصمیماتی که ربط به کودک دارد ، یعنی کودک خود ، از بهترین منافع برای کودک اقدام کنند. رفاه ، سعادت و توسعه آن است. والدین موظفند از كودكان تا سن 18 سالگی و در صورت حضور فرزندشان در تحصیل ، تا 26 سالگی حمایت كنند. والدین از فرزندان نباید غفلت کنند. هر نوع خشونت (خشونت جسمی ، روانی ، اقتصادی ، جنسی و …) از جمله مجازات بدنی کودکان ممنوع است.

طلاق  3

بعضی اوقات اختلافات بین شرکاء می تواند منجر به تصمیم گیری شود که آنها می خواهند به روابط خود پایان دهند. بنابراین آنها می توانند تصمیم به طلاق بگیرند یا. همسران میتوانند  با توافق متقابل یا در دادگاه جدا شوند. کسانی که  وضعیت مالی کافی ندارند می توانند در مراحل طلاق تقاضای کمک حقوقی کنند.

انحصار ورثه  4

در صورت فوت شما ، اموال شما بین بازماندگان تقسیم می شود. قوانین ارث برای زوجین متاهل و غیر متاهل نیز یکسان است. همه کودکان بدون توجه به اینکه از طریق زوجین متاهل و غیر متاهل  به دنیا آمده اند و نا از  نظر جنسیت ، برابر هستند. دو روش انحصار ورثه در اسلوونی وجود دارد: با اراده و قانون. طبق قانون ، اموال بین شریک و فرزندان تقسیم می شود و با مطابق وصیت نامه مطابق میل وصیت کننده آنجام می شود.

كمك در مورد خشونت  5

قربانیان خشونت باید بدانند که تنها نیستند و در اسلوونی سیستم محافظت و عمل توسعه یافته ای در موارد خشونت وجود دارد. خشونت را به شماره 113 به پلیس گزارش دهید. همچنین برای کمک می توانید با مرکز کار اجتماعی تماس بگیرید. علاوه بر مشاوره ، قربانیان همچنین  میتوانند در خانه های امن و مراکز بحران مستقر شوند. خشونت یک ابراز ناتوانی است و در اسلوونی برنامه هایی وجود دارد که عاملان خشونت را با کمک حرفه ای به تغییر الگوهای رفتاری خود ارائه می دهند. بسیاری از سازمان های غیردولتی وضعیت حمایت بین المللی و اعضای خانواده آنها را به صورت رایگان روانشناسی و حقوقی به مردم ارائه می دهند.