شرایط  قرارداد خانه

قرارداد 1

اجاره نامه باید به صورت کتبی در دو نسخه امضا شود (یک نسخه توسط مستاجر و یک نسخه توسط صاحبخانه دریافت       می شود). باید شامل موارد زیر باشد:

مدت زمان که برای آن منعقد شده است –

میزان اجاره و هزینه های مربوط به  ساختمان که تحت پوشش اجاره نشین نیست.-

روز  پرداخت اجاره (ماهانه) –

روش پرداخت هزینه ها –

روش واگذاری مسکن –

میزان ضمانت خانه  –

ضمانت 2

بیشتر صاحبخانه ها مستاجر را ملزم می کنند علاوه بر اجاره ، یک سپرده ضمانت پولی را به آنها پرداخت کنید. ضمانت برای شما یک هزینه اضافی است که تحت پوشش هیچگونه انتقال اجتماعی نیست. صاحبخانه وثیقه درخواست می کند زیرا می خواهد اطمینان حاصل کند که آپارتمان را با همان شرایط اجاره ای دریافت کند.

قرارداد  3

آپارتمان فقط توسط مالک اجاره داده می شود ، شما نمی توانید با مستاجر دیگری اجاره نامه بگیرید. اگر مالک تغییر کند ، روابط اجاره شما تحت تأثیر قرار نمی گیرد. روابط اجاره تا زمانی که قرارداد دوام دارد و معتبر می‌باشد. بجز اینکه صاحبخانه شما تغییر کند.

وظیفه مالک است

آپارتمان را در شرایطی قرار باید باشد تا  که امکان استفاده از آن را داشته باشد.  –

آپارتمان را در شرایطی نگهداری کنید که امکان استفاده عادی از آن را فراهم کند.-

مسئول خطاهای مادی و حقوقی –

مالک حق دارد حداقل  دو بار در سال ، با  قراره قبلی ، وارد آپارتمان شود تا تأیید کند که استفاده مناسب است.

 مستاجر 4

وظیفه مستاجر:

باید مطابق اجاره نامه از آپارتمان استفاده کند؛-

مسئول خسارت ناشی از استفاده سهل انگاری از خانه است.-

به صاحب خانه اجازه دهید سالانه دو بار وارد آپارتمان شود.-

هزینه ها را بپردازد. –

.  خطاها را به صاحب خانه اطلاع دهد-

نگهداری از اپارتمان.-

پس از اتمام اجاره نامه ، شما باید آپارتمان را در همان شرایطی که آن را اجاره  کرده اید ، برگردانید.

  فسخ قرارداد5

مالک فقط به دلایلی می تواند قرارداد را فسخ کند. دلایل باید در قرارداد بیان شوده. مدت اخطار نباید کمتر از 90 روز باشد.

مستاجر ممکن است در هر زمان و بدون  دلیل اجاره نامه را فسخ کند ، اما باید کتبی  به مالک اطلاع دهد. پس از اخطار کتبی به صاحبخانه فسخ اجاره ، بلافاصله منقضی نمی شود بلکه پس از 90 روز. این مدت اجاره نامه قابل تغییر نیست. مالک و مستاجر همچنین می توانند در مورد مدت زمان کوتاهتر اجاره نامه توافق کنند ، در این صورت طبق قرارداد توافق نامه فسخ می شود.