جمع‌اوری خانواده افراد با حمایت بین المللی

کی این مرحله شروع می شود؟1

اشخاصی که پناهندگی موقت، یا حمایت  یک ساله  حمایت بین المللی را به رسمیت شناخته اند پس از تمدید وضعیتشان حق جمع‌اوری خانواده را میتوانند برقرار کنند. افرادی که دارای حمایت پناهندگی شناخته شده بیش از یک سال و اشخاص دارای وضعیت پناهندگی کامل حق دارند از تاریخ بدست آوردن حمایت بین المللی   به عضویت جمع‌اوری خانواده بپردازند. در هر صورت ، این روند باید ظرف 90 روز از تاریخ دریافت وضعیت حمایت بین المللی  شروع شود.

. مرحله  شروع 2

شما باید درخواست  جمع‌اوری خانواده را به وزارت کشور ارائه دهید.

در طی فرایند ، شما باید اسناد و مدارک اصلی مورد نیاز اسناد و مدارک ارسالی را به وزارت ارسال کنید. ارائه ترجمه وظیفه شخصی شما است که روند تشکیل  جمع‌اوری خانواده را آغاز کرده است ؛ وزارت هزینه های تهیه ترجمه را تأمین پرداخت  نمی کند. اسنادی که ارسال می کنید توسط وزارتخانه به آزمایشگاه ملی ارسال می شود که صحت اسناد را تأیید می کند.

وزارتخانه همچنین ممکن است حضوری با شما مصاحبه کند.

. تصمیم گیری در فرایند 3

وزارتخانه می تواند درخواست شما برای جمع‌اوری  خانواده را تأیید کند ، به این معنی که اجازه اقامت اعضای خانواده شما را به عنوانه خارجی  ثبت نام کند. این بدان معنی است که خانواده شما می توانند در اسلوونی به شما بپیوندند.

اگر وزارت درخواست شما را رد  کند ، می توانید به دادگاه اداری تجدیدنظر کنید.

اگر مدارک لازم را در مهلت تعیین شده ارائه ندهید ، وزارتخانه روند کار شما را به حالت تعلیق در می آورد.

.   ورود خانواده به اسلوونی 4

سازمان ورود خانواده شامل اخذ مدارک سفر لازم،  بلیط هواپیما و در موارد خاص کمکهایی که توسط این سازمان می ارائه می شود(ا.او.م)  . هزینه سازماندهی  باید توسط شما یا اعضای خانواده شما هزینه  شود. وزارت کشور هزینه های سازماندهی ورود اعضای خانواده به اسلوونی را تأمین نمی کند. در هر صورت ، شما باید یک  سازمان را برای ارسال مدارک به اعضای خانواده خود انتخاب کنید.

 چه حق و حقوقی اعضاي خانواده خواهند داشت؟ 5

اعضای خانواده که بر اساس  جمع‌اوری خانواده به اسلوونی می آیند ، در زمینه های بهداشتی ، درمانی ، اجتماعی ، تحصیلی و اشتغال با شهروندان اسلوونی در یک  سطح مساوی قرار دارند.

در صورت داشتن وضعیت پناهندگی دائم ، اعضای خانواده شما بر اساس اجازه اقامت در اسلوونی اقامت دائم خواهند داشت. اگر وضعیت حمایت پناهندگی موقت  را دارید ، برای عضو خانواده  شخص تحت  حمایت پناهندگی موقت  اجازه اقامت موقت را دریافت می کنند ، که تا زمان انقضاء حمایت پناهندگی موقت شما معتبر خواهد بود.