NAJEMNO RAZMERJE

 1. NAJEMNA POGODBA

Najemna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki v dveh izvodih (en izvod prejme najemnik/ca, enega pa najemodajalec/ka). Vsebovati mora:

 • obdobje, za katerega je sklenjena;
 • višino najemnine in stroške, povezane z upravljanjem stavbe, ki niso zajeti v najemnini;
 • dan (v mesecu) plačila najemnine;
 • način plačevanja obratovalnih stroškov;
 • način predaje stanovanja;
 • višino varščine.
 1. VARŠČINA

Večina najemodajalcev/k od najemnika/ce zahteva, da jim poleg najemnine ob sklenitvi pogodbe plača tudi varščino. Varščina za vas predstavlja dodaten strošek, ki ni pokrit z nobenim socialnim transferjem. Najemodajalec/ka varščino zahteva, ker želi z njo zagotoviti, da bo stanovanje prejel/a v enakem stanju, kot ga je oddal/a.

 1. NAJEMODAJALEC/KA

Stanovanje lahko oddaja samo lastnik/ca, z drugim najemnikom/co najemne pogodbe ne morete skleniti. Če se lastnik/ca zamenja, to na vaše najemno razmerje ne vpliva. Najemno razmerje traja, dokler traja najemna pogodba, le da se spremeni vaš najemodajalec/ka.

Dolžnost lastnika/ce je da:

 • vam izroči stanovanje v stanju, ki omogoča njegovo uporabo;
 • vzdržuje stanovanje v stanju, ki omogoča njegovo normalno rabo;
 • odgovarja za stvarne in pravne napake.

Lastnik/ca ima največ dvakrat na leto pravico ob predhodni najavi, da vstopi v stanovanje, da preveri, ali je uporaba ustrezna.

 1. NAJEMNIK/CA

Dolžnost najemnika/ce je, da:

 • mora stanovanje uporabljati v skladu z najemno pogodbo;
 • odgovarja za škodo, ki nastane zaradi malomarne rabe stanovanja;
 • lastniku/ci omogoči dvakrat letno vstop in pregled stanovanja;
 • poravna stroške;
 • lastnika/co obvešča o napakah;
 • vzdržuje stanovanje.

Ob preteku najemne pogodbe morate stanovanje vrniti v enakem stanju, kot ste ga prevzeli.

 1. ODPOVED POGODBE

Lastnik/ca lahko odpove pogodbo le iz krivdnih razlogov. Razlogi morajo biti navedeni v pogodbi. Odpovedni rok ne sme biti krajši od 90 dni.

Najemnik/ca lahko najemno pogodbo odpove kadarkoli, pri čemer mu/ji ni treba navajati razlogov, mora pa o odpovedi najemne pogodbe lastnika/co obvestiti pisno. Po pisnem obvestilu lastniku/ci o odpovedi najemne pogodbe ta ne preneha veljati takoj, ampak po 90 dneh. Tega roka z najemno pogodbo ni mogoče spremeniti. Lastnik/ca in najemnik/ca se lahko dogovorita tudi za krajši odpovedni rok najemne pogodbe, v tem primeru pogodba preneha skladno z dogovorom.