POGOJI ZA OPRAVLJANJE VOZNIŠKEGA IZPITA:

 • Običajno prebivališče

V skladu s prvim odstavkom 72. člena Zakona o voznikih (Zvoz) lahko vozniški izpit opravlja oseba, ki ima v RS običajno prebivališče. V skladu s 4. alinejo prvega odstavka 2. člena Zvoz je običajno prebivališče kraj, v katerem oseba stanuje vsaj 185 dni v koledarskem letu zaradi poklicnih ali osebnih vezi, pri čemer mora osebna vez kazati na tesno povezavo med osebo in krajem.

Prosilci za mednarodno zaščito pogoj 6 mesečnega oz. 185 mesečnega bivanja seveda velikokrat izpolnjujejo, vendar pa v praksi ne morejo pristopiti k vozniškemu izpitu. Pojavi se težava, da ima upravna enota dostop le do registra prebivalstva, v katerem je zavedeno stalno in začasno prebivanje, ne pa tudi prebivanje prosilcev za mednarodno zaščito. Ker azilni register in register stalnega in začasnega prebivalstva med seboj nista povezana, upravna enota nima vpogleda v azilni register, zaradi česar dovoljujejo opravljanje vozniškega izpita le osebam, ki imajo priznan status mednarodne zaščite.

Tovrstno ravnanje ni v skladu z zakonom.

 • Starost (glede na vrsto vozila)
 • Zdravniško spričevalo

Zdravniško spričevalo moramo pridobiti vsi bodoči kandidati motornih vozil.  Opravimo ga lahko v vseh ordinacijah medicine dela, prometa in športa. Seznam izvajalcev, pri katerih lahko kandidati opravljajo zdravstveni pregled, se nahaja na spletni strani Ministrstva za zdravje: https://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/zakonodaja_o_voznikih/.

Seznam izvajalcev za l. 2019: https://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/vozniki/vozniki_2019/Seznam_izvajalcev_7_3__2019_P.pdf.

Veljavnost zdravniškega spričevala je 3 leta, razen v primeru, ko zdravnik odloči drugače.

Cena cca.45-60 eur

OPRAVLJANJE VOZNIŠKEGA IZPITA

Za opravljanje vozniškega izpita se mora kandidat priglasiti pri upravni enoti, ki preveri, ali izpolnjuje pogoje za opravljanje izpita. V primeru, da jih izpolnjuje, se lahko prijavi k teoretičnemu in praktičnemu delu vozniškega izpita.

 1. PRVA POMOČ

Tečaj prve pomoč opravljajo kandidati na sedežu RKS, Tržaška 132 v Ljubljani. Veljavnost izpita iz prve pomoči za voznike motornih vozil je neomejena. Cena tečaja PP je 28,72 eur in se plača preko plačilnega naloga Rdečemu križu, ravno tako se plača tudi izpitni del, in sicer 55,64 eur.

Obseg: 10 šolskih ur.

 1. Pogoji za vpis v tečaj CPP:(cestno prometni predpisi)

– Dosežena starost – kandidat lahko začne z obiskovanjem tečaja CPP za posamezne kategorije: AM (H) – ko 15 let dopolni v tekočem letu; A1 – ko dopolni 15,5 let; A2, A in B – ko dopolni 16 let.

– Izpolnjen vpisni list v pisarni šole vožnje

– Osebni dokument

– Plačilo tečaja ali celotnega paketa

Po zakonu je obvezna prisotnost kandidatov na tečaju CPP najmanj 20 šolskih ur (obseg tečaja CPP 24 šolskih ur). Opravljeno izobraževanje ima veljavnost 3 leta.

CPP tečaj je mogoče spremljati tudi v angleškem jeziku – v tem primeru je cena tečaja višja.

 1. Republiški testi CPP na Agenciji za varnost prometa RS

Na republiški test CPP (teoretični del vozniškega izpita) se je možno prijaviti s pridobljenim zdravniškim spričevalom, kartico prve pomoči in opravljenim tečajem CPP. Prijavite se na svoji upravni enoti. S praktičnim delom usposabljanja lahko pričnete šele, ko uspešno rešite teoretični del vozniškega izpita. Cena za teorijo je 42,00 eur.

Kandidat se na opravljanje izpita prijavi na upravni enoti. Na izpit mora kandidat prinesti osebni dokument. V primeru, da ne govori dovolj tekoče slovenskega jezika, si mora kandidat prav tako sam zagotoviti prevajanje. Za prevajanje si mora zagotoviti sodnega tolmača, stroške tolmačenja pa mora pokriti sam! Tolmača mora izbrati s seznama sodnih tolmačev: https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html.

 1. Program vožnje – praktični del usposabljanja

Ko uspešno opravimo teoretični del, lahko izberemo učitelja vožnje in pričnemo s praktičnim usposabljanjem. Vsako uro poučevanja moramo imeti s seboj evidenčni karton vožnje, veljavno zdravniško spričevalo in osebni dokument.  Za pridobitev vozniškega izpita je potrebno opraviti 20 ur praktičnega usposabljanja. Šolska ura praktičnega usposabljanja je zakonsko predpisana in traja 50 min.

POZOR! Na vožnji morate vedno imeti:

 • evidenčni karton vožnje,
 • zdravniško spričevalo,
 • osebno izkaznico ali potni list.

Če katerega od naštetih dokumentov nimate pri sebi, učitelj vožnje z vami ne sme voziti, saj je to prekršek!

Cena praktičnega dela vožnje je odvisna od posameznega ponudnika, usposabljanje pa je mogoče opravljati tudi v angleškem jeziku. V tem primeru je cena ure vožnje višja.

 1. Izpitna vožnja pri Izpitnem centru za voznike motornih vozil

Izpitno vožnjo (glavno vožnjo) lahko opravljate pri kateremkoli Izpitnem centru v Republiki Sloveniji.

Na izpitno vožnjo se lahko  prijavimo, ko dopolnimo predpisano starost in smo že uspešno opravili program praktičnega usposabljanja v obsegu 20 ur (zakonski minimum). Prijavo  uredimo na Upravni enoti, kjer nam določijo datum ter uro izpita. Za prijavo na izpit potrebujemo evidenčni karton vožnje, zdravniško spričevalo in osebni dokument. Znesek izpita se poravna ob prijavi (cca 15 evrov). Naša naloga je samo, da izpitno vožnjo odvozimo brez napak.

 1. Izdaja vozniškega izpita

Po uspešno opravljenem praktičnem delu izpita upravna enota kandidatu izda vozniški izpit. Vozniški izpit se izda z veljavnostjo do 21. leta oz. maksimalno 2 leti. Za izdajo vozniškega dovoljenja mora voznik prinesti na upravno enoto:

 • zdravniško spričevalo,
 • evidenčni karton,
 • potrdilo o uspešno opravljenem praktičnem delu vožnje,
 • fotografijo
 1. Podaljšanje vozniškega izpita

Pogoj za podaljšanje izpita je opravljanje dodatnega usposabljanja za voznike začetnike. Voznik začetnik se lahko udeleži usposabljanja po 6 mesecih od dneva pridobitve vozniškega dovoljenja, usposabljanje pa mora opraviti do poteka veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Usposabljanje je sestavljeno iz dveh sklopov: vadbe varne vožnje in udeležbe na skupinski delavnici o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa.

Seznam organizacij, pri katerih lahko voznik začetnik opravlja dodatno usposabljanje, je dostopen na spletni strani javne agencije RS za varnost prometa: https://www.avp-rs.si/vozniki/voznik-zacetnik/. Voznik lahko izbere kateregakoli ponudnika iz veljavnega seznama: https://rpo.avp-rs.si/Register.aspx.

Usposabljanje traja 10h in stane približno 125 evrov.

PRIDOBITEV SLOVENSKEGA VOZNIŠKEGA IZPITA NA PODLAGI VOZNIŠKEGA IZPITA, IZDANEGA V IZVORNI DRŽAVI

Tujec, ki ima običajno prebivališče v RS in na podlagi dovoljenja za prebivanje prijavljeno prebivališče, se lahko z veljavnim vozniškim dovoljenjem tuje države vozi 1 leto od dneva prijave prebivališča v RS.

Pri tem je potrebno preveriti (najbolje da na upravni enoti), ali se oseba lahko vozi z vozniškim dovoljenjem, izdanim v tujini. To je namreč odvisno od države, ki je izdala vozniško dovoljenje in ali med njo in RS velja pogoj vzajemnosti. Prav tako je pomembno, ali je dovoljenje v tuji državi izdano v skladu s Konvencijo o cestnem prometu. V primeru, da ni, mora imeti oseba poleg veljavnega vozniškega dovoljenja, ki je bilo izdano v tujini, tudi mednarodno vozniško dovoljenje.

Vsaka oseba ima lahko le eno vozniško dovoljenje. Osebi, ki ima vozniško dovoljenje izdano v tujini, se izda slovensko vozniško dovoljenje pod pogojem, da odda vozniško dovoljenje, ki je izdano v tujini.

Zamenjava vozniškega dovoljenja

Vozniško dovoljenje, izdano v tujini, lahko posameznik zamenja za slovensko vozniško dovoljenje pod pogojem, da ima v Sloveniji običajno prebivališče (o.p. v praksi to preprečuje problematika registra, kot je navedeno zgoraj).

Pred zamenjavo vozniškega dovoljenja mora voznik opraviti praktični del izpita. Ponovno je potrebno na upravni enoti preveriti, ali je opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita nujen pogoj – voznikom določenih držav namreč ni potrebno opravljati praktičnega dela, saj je kakovost njihovega izobraževanja, teoretičnega znanja itd. podobna slovenski ureditvi. Seznam določi minister za promet.

Praktičnega dela prav tako ni potrebno opravljati osebam, ki imajo dokazilo o strokovni usposobljenosti za vožnjo motornih vozil.

Pred zamenjavo vozniškega dovoljenja mora upravna enota preveriti, za katero kategorijo vozil velja dovoljenje, izdano v tujini. Oseba, ki prosi za zamenjavo, lahko predloži listino, iz katere je razvidno, katera motorna vozila sme voziti oz. listino o veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Mednarodnega vozniškega dovoljenja ni mogoče zamenjati za slovensko vozniško dovoljenje. Prav tako lahko mednarodno vozniško dovoljenje v RS pridobi le oseba, ki ima slovensko vozniško dovoljenje.

POZOR – po zakonu mora upravna enota v tujini izdano vozniško dovoljenje po zamenjavi za slovensko vozniško dovoljenje vrniti organu tuje države, ki je dovoljenje izdal! V primeru, da gre za osebo z mednarodno zaščito ali prosilca za mednarodno zaščito, je zato potrebno upravno enoto opozoriti, da obstaja obveznost RS, da pred organi izvornih držav ščitijo vse informacije prosilcev za mednarodno zaščito in oseb s statusom mednarodne zaščite, saj bi v nasprotnem primeru lahko ogrozila njihovo varnost.

* Navedene cene posameznih storitev so bile preverjene aprila 2019 in so okvirne. Za točen znesek kontaktirajte pristojno organizacijo.