ስራሕ

  1.  ማዓስ’ኮን ስራሕ ይጅምር ይኸውን?

ሓተቲ ዑቕባ ካብታ ኢዶም ሂቦም ዑቕባ ዝሓተቱላ ማዓልቲ ድሕሪ ትሽዓተ ወርሒ ኣብ ዕዳጋታት ስራሕ ከመልክቱን ክሰርሑን መሰል ኣለዎም እዚ እቲ ናይ ዑቕባ ሕቶኦም ምስ ዘይምለሰሎም ኢዩ። እቶም ኣህጉራዊ ዑቕባ ዝረኸቡ ግን ነጻ መሰል ኣብ ተሳታፍነት ስራሕ ኣለዎም። ቅድሚ ስራሕ ምጅማር ሰራሕተኛታት ብሕክምና መርመራ ክሓልፉ ይግባእ ምስ ሓለፉ ምስ ኣስራሕቲ ኮንትራት ይፈራረሙ።

  1.     መሰላትን ግዴታታትን ስራሕ

መሰረታዊ መሰላት ሓደ ሰራሕተኛ ክፈልጦም ዘለዎ:

–          ክፍሊት ወይ ደሞዝ

–            ዕረፍቲ

–          ዓመታዊ ባዓላት

–           ከም ባዓልዝፍቀደልካ ወይ ዝሕሰበልካ (ኣብ ግዜ ዓመታዊ ባዓል ዝሕሰበልካ ገንዘብ)

–          ተመላሽ ገንዘብ ወይ ንተዛማዲ ስራሕ ዝግበሩ ወጻኢታት

–           ክፍሊት ብኩራት ስራሕ ብምኽንያት ሕማም

–          ምጥያስ ( ካብ ስራሕ ምስ ተጣየስካ ወይ ምስ ዓበኻ ትረኽቦ ዓቐን ገንዘብ).

ሓደ ሰራሕተኛ ከማልኦም/ከተማልኦም ዘለዎ/ዋ ግዴታታት ሕጋጋትን መምርሒታትን ናይ ኣስራሒ፣እዚ ናብቲ ስምምዕ ኣብ ምምላእ ናይ ስራሕ ስምምዓት ኢዩ።ሰራሕተኛ ከስተውዕሉሉ ዝግባእ ጉዳይ ጥዕነኦምን ውሕስነት ሂወቶምን ኣብ ግዜ ስራሕ።ስራሕ ብግቡእን ብጥንቃቐን ክስራሕ ይግበኦ፣ንኣስራሒ ካኣ ኣብ እዋኑ ምሕባር ይግባእ። ኣዚ ንሰራሕተኛ ዝውጽዕን ጥዕናዊ ሃስያ ዘምጽእን ክኸውን የብሉን።

  1.     ዓይነታት ስምምዕ ኮንትራት ስራሕ

ኣብ ምንዋሕ ግዜ ናይ ስራሕ ኮንትራት ዝተመርኮሰ ኮይኑ ናብቲ ስራሕ ንውሱን ናይ ግዜ መቓን’ውን  ክትሰማማዕ ትኽእል ኢኻ።( ኣብ ናይ ስራሕ ጻንሖት ግዜ ክንጽር ኣለዎ) ወይ ንዘይተውሰነ ግዜ ክኸውን ይኽእል ኢዩ።ኮንትራት ዝፈላለየሉ ኣብ ምንዋሕ ስዓታት ስራሕ ኣብ ሰሙን ኢዩ።ክሳብ 40 ሳዓታት ኣብ ሰሙን ወይ ትሕቲኡ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ።

  1.     ናይ ስራሕ መወከሲ ወይ ብድለላ ዝርከብ ስራሕ

ገለ ሰራሕተኛታት፣ ስራሕ ከናድዩ ከለዉ ካብ ቤት ጽሕፈት ዕዮ ሓጋዚ ኣካል ይደልዩ ፣እዚ ካኣ ስራሕ የናድየሎም ዓስቡ ድማ ይሓትት።

ኣብ ክንዳኻ ኮይኑ ቤትጽሕፈት ሰብኣዊ ዕዮ ስራሕ ምስ ዝረኽበልካ ንስኻ ምስቲ ትካል ዘስርሓካ ዘይኮንካ ምስቲ ዘማጻኣልካ ትካል ኢኻ ትፈራረም።ስራሕካ ነቲ ትካል ትሰርሕ ዘማጻኣልካ ግን ቤት ጽሕፈት ዕዮ ኢዩ ። ሰራሕተኛ ብቤትጽሕፈት ሰብኣዊ ዕዮ ዝረኸብዎን ባዕሎም ምስቲ ትካል ዝተራኸቡን ክፍሊቱ ማዕረ ኢዩ።እዚ ማለት ክፍሊትካ ማዕረ ተመላሽ ገንዘብካ ማዕረ ናይ መግቢ መሰልካን ዓመታዊ ዕርፍትኻን ባዓላትን ዝፍቀደካ  ማዕረ ኢዩ።

  1.     ዘይሕጋዊ ስራሕ

ዝኾነ ፈርማ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛን ኣስራሕን ምስ ዘይህሉ ዘይሕጋዊ ስራሕ ይባሃል።ኣብዚ ኩነት ኣስራሕቲ ናይ ሂወት መድሕን ስለዘይከፍሉልካ ኩሉ መሰላት ስራሕን ኣስራሕን ኣይትረክብን። ስለዚ ጸሊም ስራሕ ብሕጊ የቕጽዕ።እዚ ካኣ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ፋይናንሳዊ ምምሕዳር(FURS) ይታሓዝ።ከም ዝሰራሕካ እንድሕር ተረጋጊጹ ንስኻን እቲ ዘስራሓካ ትካልን ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ይስላዓልኩም።መቕጻዕቲ ንሰራሕተኛ ብዝዋሓደ ካብ 100 ክሳብ 2500ዩሮ ኢዩ።