እዚ ኣፕሊከሽን እዚ ብESIRAS ፕሮጀክት ጨንፈር ቀይሕ መስቀል ዝተመስረተ ኮይኑ ብማሕበር ቀይሕ
መስቀል ስሎቨንያ ቆይሙ ኣብ ምሕጋዝ ስደተኛታትን ሓተቲ ኣህጉራዊ ዑቕባን ኣህጉራዊ ዑቕባ ንዝረኸቡ
ምስቲ ሕብረተሰብ ኣብ ምልላይን ናይ ስራሕ ባይታ ኣብ ምንዳይን ምጥጣሕን ይነጥፍ።

እዚ ኢሲራስ (ESIRAS)ዝብል ፕሮጀክት ብምትሕግጋዝ ኣህጉራዊ ፈደረሽን ማሕበር ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ
ወርሕን ዝባሃላ ማሕበራት(IFRC) ከምኡው’ን ኣብ ኮምሽን ሕብረት ኤውሮጳ ላዕለዋይ ዳይረክተር ጉዳይ
ሽቕለትን ሰብኣዊ ዕዮን ሓቢሮም ዝፈጠርዎ ፕሮጀክቲ ኮይኑ፡90%ናይቲ ዳህሳስ ወይ ናይቲ ዝተረኽበ
ውጺኢት ብሕብረት ኤውሮጳ ፕሮግራም ምትሕግጋዝ ኣብ ጉዳይ ስራሕን ማሕበራዊ ፈጠራታትን(
EaSI)ዝተመወለ ኢዩ።እቲ ዝተረፈ 10% ካኣ ብምምሕዳር ህዝቢ ስሎቨንያ ላዕለዋይ ምምሕዳር ማሕበር
ቀይሕ መስቀል ሪፓብሊክ ስሎቨንያ ብምዃን ኢዩ።

እዚ ኣቃውማ ናይዚ ፕሮጀክት ብምውህሃድ ወይ ምትሕግጋዝ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ስጳኛ ኣብ ዝተመርጻ
ከተማታት ናይ 7 ካብ ሃገራት ኤውሮጳ ዝኾና ተደኲኑ ይርከብ።ተጠቀምቲ ካኣ ናብዘን ስዒበን ዝጥቀሳ ሃገራት
ወይ ከተማታት ይኸዱ፡ ኣብ ኣውስትርያ( ግራዝ)፣ሲፕሩስ( ኒኮዚያ) ኣብ ደንማርክ ( ቦርንሆልም፡የሊንግ) ኣብ
ፍራንስ( ፓሪስ)፡ኣብ ኢታሊ ( ሚላኖ) ኣብ ዓባይ ፕሪጣንያ ( ግላስጎው) ኣብ ስሎቨንያ ካኣ ኣብ ሉብያናን
ማሪቦርን ቤትጽሕፈቱ ከፊቱ ንዓማዊል ከእንግድ ይርከብ።

.እዚ ፕሮጀክቲ ኣብ መንጎ 1 ጥሪ 2018 -ንሃሰ 31/2019 ስሩዕ መደባቱ ከሰላስል ጸኒሑ ኢዩ።
ቀንዲ ዕላማ ናይዚ መዛረቢ ዛዕባ ንተጠቀምቲ ሓበሬታ ኣብ ምሃብን ንዝተሓተትዎ መርትዖታት ኣብ
ምቕራብን ንመጻኢ ዋላ’ኳ እቲ ፕሮጀክቲ ክገብሮም ዝግብኦ ጉድለታት ይሃልዉ ንመጻኢ ጉድለቱ ኣሪሙ ኣብ
ስደት ንዘለው ሰባት ከም ኣድላይነቱ ጌርካ መምርሒታት ምሃብን ምሕጋዝን ኢዩ።