ርክብ ወይ ምቅርራብ ስድራቤት

  1.     ብመርዓ ወይ ብስቢላዊ ሕጊ ምዝማድ

.ኣብ ሪፓብሊክ ስሎቨንያ ብመርዓ ይኹኑ ብዘይ መርዓ ተጻሚዶም ንንውሕ ዝበለ ግዜ እንድሕር ተቐሚጦም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኩሎም ማዕረ ኢዮም።እዚ ማለት መጻምዲ ምርዕዋት ይኹኑ ዘይምርዕዋት ማዕረ መሰልን ግዴታን ኣለዎም። ዝኾነ ዓመጽ ኣንጻር መጻምዲ ይኹን ኣባል ስድራቤት ንዝፍጸም በደላት ብሕጊ ተሓታቲ ይገብሮ። እዚ ካኣ ንኣካላዊ፣ስነኣእሙራዊ፣ጾታውን ኢኮነሚያውን ዓመጻት የጠቓልል።

  1. ኽንክን ህጻናት ወይ ቆልዑ

ኣብ ስሎቨንያ ምእላይ ቆልዑ ዝምልከት ንክልቲኦ ወለዲ ማለት ሰብኣይን ሰበይትን ማዕረ ዝኾነ ግዴታን ሓላፍነትን ኣለዎም። ናይ ወለዲ ግዴታ ኣብ ኩሉ ንጥፈታቶም ኣብ ቆልዑ ጥንቁቓት ምኳንን ድሌታትን ዝንባለን ናይቲ ህጻን ምልላይን ምዕባለታቱን ምክትታል ኢዩ። ወለዲ ደቆም ክሳብ ክሊ ዕድመ 18 ዓመት ዝበጽሑ ናይ ምእላይ ግዴታ ኣለዎም።ወይውን እቲ ውላድ ናብ ዝላዓለ ትምህርቲ ይቕጽል እንተልዩ ክሳብ ክሊ ዕድመ 26ዓመት ክሕግዝዎ ይግባእ። ወለዲ ብፍጹም ንደቆም ክንጽልዎም ኣይግባእን። (ኣካላዊ፣ ስነኣእሙራዊ ቁጠባዊን ጾታውን ዓመጻት ) ዋላ’ውን ኣብ ገዛ ዝግበር መቕጻዕትን ምፍርራሓትን ብሕጊ የሕትት።

  1.     ምፍልላይ ወይ ፍትሕ

ሓደ ሓደ ግዜ ዘይምርድዳኣት ኣብ መንጎ መጻምዲ ናብ ናይ መወዳእታ ምፍልላይ ኣብ ምውሳን የብጽሑ ኢዮም። ስለዚ ንምፍላላይ ወይ ንፍትሕ ክውስኑ ይኽእሉ ኢዮም፣እዚ ግን ብሕጊ መሰረት ብቤትፍርዲ ክጸድቕ ኣለዎ። ናብ ምፍልላይ ዘብጽሓካ ምኽንያታት እንታይ ኢዩ ምፍልላያትኩም ኣብ ምውጋድ ኣብ ጉዳይ ፍትሕ ነጻ ሓገዝ ወይ ድጋፍ ሕተት።

  1.     ዉርሻ

ብምኽንያት ሞት ናይ ሓዲኦም መጻምዲ ኣብቶም ዝተረፉ ስድራቤት ብዙሕ ምምቕቓላት ይፍጠር ኢዩ። ኣብ ጉዳይ ውርሻ ብሕጊ መሰረት ንኩሎም ምርዕዋትን ዘይምርዕዋትን መጻምዲ ብማዕረ ይብጽሖም።ንኹሎም ቆልዑ  ማዕረ ይብጽሖም ብመርዓ ይውለዱ ብዘይመርዓ ጾቶኦም ብዘይ ኣፈላላይ ማዕረ መሰል ኣለዎም።ኣብ ስሎቨንያ ከምዝፍለጥ ክልተ ዓይነት ሕጊ ውርሻ ኣሎ።እቲኦም ካኣ ብቃል ማለት ብድሌት ኣውራሲ ብዝበሎ ወይካኣ ብሕጊ መሰረት ይፍጸሙ። ብመሰረት ሕጊ ንብረት ኣብ መንጎ መጻምድን ቆልዑን ብማዕረ ምስተመቕለ ህላወ ናይ መዋቲ መጻምዲ መሰሉ ምስተሓለወ ኣብ ዝተረፈ ብማዕረ መሰል ምስ ቆልዑ ይምቀል መዋቲ ወይ ኣውራሲ ይኽበር።

  1.     ሓገዝ ኣብ እዋን ዓመጽ

ግዳያት ናይ ዓመጽ ዝኾኑ ኣካላት ሓደ ክፈልጥዎ ዘለዎም በይኖም ወይ ከም ተነጸሉ ገይሮም ክሓስቡ የብሎምን ኣብዚ እዋን ኣዝዩ ምዕቡል ዝኾነ ስርዓተ ምክልኻልን መዕቀኒታትን ኣንጻር ዓመጸኛታት ኣብ ስሎቨንያ ብግቡእ ይስራሓሉ። ዓመጽ ምስ ዘጋጥም ብቑጽሪ ተለፎን 113 ብነጻ ደዊልካ ንፖሊስ ምሕባር።ሓገዝ ካብ ሶሻል ሰንተር ክትሓትት ትኽእል። ምኽሪ ጥራይ ዘይኮነ ውሑስን ማእከልን ዝኾነ ገዛ ኣብ ምርካብ ውን ድጋፍ ይግበር። ዓመጽ ናይ ሓይሊ ዘይምህላው መግለጺ ኮይኑ ስለዝረአ ኣብ ስሎቨንያ ንተጠቃዕቲ ምኽርን ድጋፍን ኣብ ምሃብ ዝነጥፋ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ትካላት ባህርያቶም ኣብ ምልዋጥ ይነጥፋ። ብዙሓት ከም NGOs  ዝኣመሰላ ማሕበራት ኣህጉራዊ ዑቕባ ንኽረኸቡ ንስድሮኦም ማሕበራዊ ድጋፍን ሓገዛትን ኣብ ምግባር ይርከቡ። ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ስድራቤታት ዘሎ ዝምድናታት ንምዕዛብ ኣብዚ ዝስዕብ ገጻት ተመልከት፣