ናይ መኪና መምርሒ ፍቃድ ንምሓዝ ዘድልዩ ረቛሒታት :

1) መንበር ፍቓድ
ዓንቀጽ72 ንመራሕቲ መካይን ኣብ ሪፓብሊክ ሃገረ ስሎቨንያ (ZVoz-1)ዝእውጆ ዝኾነ ኣካል ኣብ ሪፓብሊክ
ስሎቨንያ መንበሪ ፍቃድ ዘለዎ ናይ ምዝዋር መኪና ፈተና ክወስድ ሕጋዊ ፍቓድ ኣለዎ። ዓንቀጽ 2 ኣብ ጉዳይ
መምርሒ ፍቓድ ከምዝጠቕሶ ግን ሓደ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎ ሰብ ኣብቲ ዝነብረሉ ኣድራሻ እንተወሓደ ናይ 185
ማዓልታት ካብ ዓመት ምስቲ ቦታ ጥቡቕ ምትእስሳርን ኣፍልጦን ሞያዊ ምትእስሳር ናይቲ ሰብን ናይቲ ቦታን
ክህልዎ ይግባእ ይብል።

ሓተትቲ ዑቕባ እዚ 185ማዓልቲ ናይ መንበሪ ፍቓድ ዝብል ይረኽብዎ ኢዮም ኣንተኾነ ግን መብዝሕቶኦም ናብ
ትምህርቲ ምዝዋር መኪናን ፈተናን ክወስዱ ኣይራኣዩን።ምናልባት እቲ ምኽንያት ኣብ ጨንፈር ምሕደራ ኮይኑ
ቀዳምነት ነቶም ኣብ ማእከላይ ኦፊስ ዝተመዝገቡ ቀዳምነታት ዝሰርዐ ከይከውን።ቀዋምን ተንቀሳቃስን ኣድረስ
ተባሂሉ ይፈላለ ኢዩ ንሓተትቲ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ዝሓዙ ግን ዝምልከት ኣይኮነን።ምሕደራ ሓተትቲ ዑቕባን
ምሕደራ ህዝባዊ ማእከልን ዝተተሓሓዙ ስለዘይኮኑ ህዝባዊ ምምሕዳር ማእከል ህልዊ ሓበሬታ ከቕርብ
ኣይካኣለን።ካብ ሓተቲ ዑቕባ እቶም ኣህጉራዊ ዑቕባ ወይ መንበሪ ፍቓድ ዝረኸቡ ስልጠና ክወስዱን ክፍተኑን
ይፍቀዶም። እዚ ክስራሕ ከሎ ግን ብመሰረት ሕጊ ኣይኮነን።
1. ገደብ ኣብ ዕድመ (ኣብ መደብ መካይን)
2. ናይ ሓኪም ፍቃድ ወይ ምስክር ወረቐት
ናይ ጥዕና መርመራ: ኩሎም መራሕቲ ናይ ሞቶር ተሽከርከርቲ ቅድሚ ብተግባር ስልጠና ምውሳዶም ግድን ናይ
ጥዕና መርመራ ክገብሩ ይግበኦም።መምርሒ ፍቓድ ንምሓዝ ሓላፍነቱ ብዝተሓለወ ዞባዊ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ምስ
ትራፊክን ስፖርትን መድሃኒትን ዝተሓሓዝ ምኒስትሪ ጥዕና ረፓብሊክ ስሎቨንያ ንዕዱማት ናይ ጥዕና መርመራ
የካይድ።
https://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/zakonodaja_o_voznikih
ናይ ጥዕና መርመራ ኮንትራክተራት ዝርዝር ናይ ዓመተ 2019:
https://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/vozniki/vozniki_2019/Seznam_izvajalcev_7_3__2019_P.pdf
ኣገልግሎት ናይታ ናይ ጥዕና ምስክር ወረቐት ንሰለስተ ዓመት ይሰርሕ እዚ ብዘይ ናይ ዶክተር ውሳነ ዝቕይሮ የለን።
ዋጋ ናይ ዶክተር ቸክ መግበሪ: 45-60 EUR

መምርሒ ፍቓድ ምርካብ
መጀመርታ ዕዱማት ዘድሊ ቕጥዕታት ሒዞም ኣብ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ንመምርሒ ዘድልዩ
ነገራት ሒዞም ይቐርቡ። ኣወንታዊ መልሲ ምስ ምስተርኽበ ዕዱማት ናብቲ ክልሰሓሳባውን ግብራውን ትምህርቲ
ይምዝገቡ።

1.ቀዳማይ ረድኤት (FIRST AID)
ናይ ቃል ትምህርቲ ብቐዳማይ ረድኤት ይጅምር። እዚ ካኣ ፈተንኡን ትምህርቱን ኣብ ትሕቲ ማሕበር ቀይሕ
መስቀል ስሎቨንያ ይካየድ።ኣድራሻ Tržaška 132, Ljubljana.ዕዱማት ናብ ዝቕጽል ትምህርቲ ክሳተፉ
ተኾይኖም ቀዳማይ ረድኤት ግድን ክሓልፉ ኣለዎም። ኣገልግሎት ናይ ቀዳማይ ረድኤት ወረቐት ኣብ ሞቶር
ተሽከርከርትን መካይንን ውሱን ኣይኮነን።
ዋጋ ናይ ስልጠና ቀዳምይ ረዴኤት፣ 28,72 EUR (መስርሕ ኣከፋፍላ ኣብ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ስሎቨንያ
ኢዩ።ዋጋ ናይ ፈተና ቀዳማይ ረድኤት 55,64 EUR.
ግዜትማሃሮ: 10 ናይ ኣካዳሚ ስዓታት (45 ደቒቕ).

2.ኩነታት ኣብ መስርሕ ምምሃር ሕግታት ትራፊክ (CPP):
1. ናይ ዕድመ ገደብ – ዕዱማት ኣብ ሓደ ምዱብ ኮርስ ክሳተፉ ይፈቅድ። AM (H) – ልዕሊ 15ዓመት A1
ተሽከርከርቲ ክማህሩ ወይ– ድሕሪ 15,5 ዓመት ናብ ደርጃ A2, A ከምኡ’ውን B – ድሕሪ 16 ዓመት .
2. ምሉእ ፎርም ናይ ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ምምላእ
3. መንነት ታሴራ
4. ንመመዝገቢ ዝኸፈልካዮ መረጋገጺ ወረቐት
መስርሕ ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ነፍሲወከፍ ተማሃራይ እንተወሓደ ን20 ናይ ኣካዳምያዊ ስዓታት
ክማሃር ይግደድ።ምሉእ ስልጠና ወይ ኮርስ ዝባሃል 24 ናይ ኣካዳሚ ስዓታት የጠቓልል።ግዜ ኣገልግሎት ናይቲ ኮርስ
3ዓመት የገልግል።ዋጋ ናይ ስልጠና ካብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ናብቲ ሓደ ካብ50-70ዩሮ ይፈላለ።እቲ ናይ CPPኮርስ
ወይ ስልጠና ንበሎ ብእንግሊዝ ክወስድ ንዝደሊ ውን ፍቑድ ኢዩ።ዋጋ ካብ 350-400ዩሮ እዚ ካብ ሓደ ንላዕሊ
ተማሃሮ ምስ ዝህልዉ ኢዩ።

3. ሃገራዊ ፈተና ተሽከርከርቲ (CPP) ህዝባዊ መወከሲ ኣብ ድሕነት ሓደጋታት ትራፊክ
ኣብ ሪፓብሊክ ሃገረ ስሎቨንያ።
ተሳተፍቲ ማዓልቱ ዘይወደቐ ናይ ሕክምና ዝተራኣይሉ ወረቐትን ናይ ቀዳማይ ረድኤት ምስክር ወረቐት ምስ ናይ
ምምራሕ መኪና ዝተማሃርካሉ ምሉእ (CPP) ሒዝካ ናብ ሃገራዊ መርመራ ናይ ተሽከርከርቲ(CPP) ናብቲ
ክልስ-ሓሳባዊ ትምህርቲን ፈተናን ከተመልክት ትኽእል።ናይ ተግባር ትምህርቲ ነዚ ፈተና ንዝሓለፉ ፍቑድ
ይኸውን።ዋጋ ናይ ሃገራዊ ፈተና ተሽከርከርቲ (CPP)42ዩሮ ኢዩ። ተሳተፍቲ ንሃገራዊ መርመራ ቅድሚ
ምውሳዶም ኣብ ምምሕዳር ከተማ መንነቶም ሒዞም ክምዝገቡ ይግባእ። ተሳተፍቲ እኹል ኣፍልጦ ቋንቋ ስሎቨንያ
ምስ ዘይህልዎም ብቤት ፍርዲ ዝተፈልጠ ሕጋዊ ትርጁማን ከዳልዉ ይፍቀድ ክፍሊታቱ ዝምልከት ካኣ ባዕሎም
ይሽፍንዎ።ክንደይን ከመይን ይኽፈል ንምፍላጥ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ጠውቕ:
https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

4. መደባት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና -ግብራዊ ልምምድ ናይት ፈተና
እቲ ግብራዊ ልምምድ ነቲ ብክልስሓሳብ ዝዋሃብ ትምህርቲ ተፈቲንካ ምስ ትሓልፍ ጥራይ ኢዩ ዝፍቀደካ። እዚ
ኮይኑ እቲ መራሒ ወይ መምህር ንበሎ በቲ ተሳታፊ ኣካል ወይ በቲ ተማሃራይ ምስ ተመርጸ ግብራዊ ልምምድ
ክጅምር ይኽእል። ኣቲ ግብራዊ ልምምድ እንተወሓደ 20 ክፍለ ግዜ ወይ ሳዓታት ክማሃር ኣለዎ።ናይ ምምሃር ክፍለ
ግዜ ካብ50ደቒቕ ዘይውሕድ ካብ 60ደቕቅ ድማ ዘይዛይድ ክኸውን ኣለዎ።

መጠንቀቕታ!ኩሉ ግዜ እዞም ዝስዕቡ ዶክመንትታት ናብ መደባት ትምህርቲ ክመጹ ኣለዎም :
– ንትምህርቲ ምምራሕ መኪና ዝቖረጽካዮ ወይ ዝተመዝገበ ወረቓቕቲ
– ማዓልቱ ዘይሓለፈ ናይ ሕክምና ዝተራኣኻሉ ምስክር ወረቐት
– መንነት ወረቀት (ታሴራ)
ሓደ ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ምስ ዝጠፍእ እቲ ስልጠና ክጅመር ኣይክእልን። እዚ ከም ሓደ ካብ ቀዳሞት
ጉድለታት ክቑጸር ይካኣል።
ዋጋ ናይቲ ዝዋሃብ ስልጠና ካብ ሓደ ቤትትምህርቲ ናብቲ ንሓደ ቤትትምህርቲ ክፋላለ ይኽእል ኢዩ። ሓፈሻዊ
ገምጋም ግን25 ዩሮ ንሳዓት ኣቢሉ ይኸውን።ስልጠና ብቛንቋ እንግሊዝ ክዋሃብ ፍቑድ ኢዩ እቲ ዋጋ ግን ካብቲ
ብቋንቋ ስሎቨንያ ዝዋሃብ ዝላዓለ ይኸውን።

5. ሕጋዊ ፈተና ንመራሕቲ ተሽከርከርቲ ኣብ መፈተኒ ማእከል
ሕጋዊ መርመራ ወይ ፈተና ኣብ ዝኾነ ከተማ ወይ ቦታ ናይ መፈተኒ ማእከል ሃገረ ስሎቨንያ ክዋሃብ ይካኣል።
ተሳተፍቲ ንፈተና ምምራሕ ተሽከርከርት ክፍቀዶም ዝኽእል ኣብቲ ሕጋዊ ናይ ዕድመ ገደብ ምስ ዝበጽሑ ኢዩ
ብድሕሪኡ እቲ ናይ ቃል ትምህርትን ግብራዊ ልምምድን እንተወሓደ ናይ 20 ናይ ትምህርቲ ክፍለግዜን ብዓወት
ምስ ዝሓልፍ ኢዩ። ሰልጠንቲ ምምራሕ ተሽከርከርቲ ንሕጋዊ ፈተና ኣበይን ማዓስን ይውሰድ ኣብ ምምሕዳር ከተማ
ከመልክቱ ይግባእ። ንልምምድ ዝተመዝገበ ወይ ዝተቖርጸ ወረቓቕቲ፣ናይ ሕክምና ምስክር ወረቀት፣መንነት ወረቐት
15ዩሮ ናይ መመልከቲ እማመ ክሕዝ ይግበኦ። ዝተረፈ ተሪፉ ተሳተፍቲ ኣብ መውዳእታ ናይ ምምራሕ መኪና
ብቕዓቶም ወይ ክእለቶም ኣብ ዝላዓለ ደረጃ ምብጻሕ ኢዩ።

6. ጉዳይ መምርሒ ፍቓድ ተሽከርከርቲ
ጨንፈር ምምሕዳራዊ ጉዳይ መምርሒ ፍቓድ:ሕጋዊ መምርሒ ፍቓድ ተሳተፍቲ እቶም ዕዉት ግብራዊ ልምምድ
ወሲዶም ዝሓለፉ ይዋሃቦም።መምርሒ ፍቓድ ክሳብ ክሊ ዕድመ 21 ዝበጽሕ/ትበጽሕ ብፍሉይ ኣተኩሮ ይታሓዝ
ወይ ካኣ ንኽልተ ዓመት ካብታ ዝወዳእካላ ይዋሃብ፣እዚ ንመራሕቲ መካይን ደረጃ A2 ወይ A ን B.
መራሕቲ መካይን ኣብ ዝኾነ ጨንፈር ምምሕዳር ብዛዕባ መምርሒ ፍቓድ ከመልክቱ ይፍቀዶም ከመልክቱ ከለዉ
ከማልእዎ ዝግበኦም፣
– ማዓልቱ ዘይወደቐ ናይ ሕክምና ምስክር ወረቐት
– እቲ ንምዝዋር ዝቖረጽካዮ ወረቓቕቲ ብመዝገብ ዝተታሕዘ ሹት
– ግብራዊ ልምምድ ብዓወት ከምዝወዳእካ ዝሕብር መሰነይታ ወረቐት
– ዓቐኑ 35 x 45 ሚሜ ሓቀኛ ምስልኻ ዘርኢ ናይ ዶክመንቲ ስእሊ ጽሕፈት ይኹንን ህንጻጽ ዘይብሉ

7. ምሕዳስ ወይ ምቕያር መምርሒ ፍቓድ ተሽከርከርቲ
ምቕያር መምርሒ ፍቓድ ተሽከርከርቲ ቀዳማይ መምርሂ ፍቓድ ምስ ረኸብካ ክልተ ዓመት ኣብ ዝቐርበሉ ክቕየር
ኣለዎ ልዕሊ ክልተ ዓመት ክኸይድ የብሉን። እቲ ቕያር ዝዳለወልካ ተወሳኺ ውሑስ ኣመራርሓ ተሽከርከርቲ ዝብል
ስልጠና ኣብ ሓደ ደርጃ ወይ ምድብ A2 ወይ A ን Bን ምስ ትወስድ ኢዩ። እዚ ካብቲ ቀዳማይ ስልጠና እንተወሓደ
ድሕሪ 6 ወርሒ ዝዋሃብ ተውሳኺ ስልጠና ኢዩ።
ኣቲ ስልጠና ኣብ ክልተ ደረጃታት ዝተኸፍለ ኢዩ፣ንሳቶም ካኣ ውሑስ ኣመራርሓ ተሽከርከርትን ሓባራዊ ስልጠና ኣብ
ድሕነት ምልክታት ትራፊክን ማሕበራዊ ዝምድናታት ኣብ ጉዳይ ተጠቀምቲ ጽርግያን ዘተኮረ ስልጠና የጠቓልል።
ዋጋ ናይቲ ተወሳኺ ስልጠና ውሑስ ኣመራርሓ ዝብል ብተሳተፍቲ ይኽፈል።ንውሓት ግዜ ናይቲ ስልጠና 10 ሳዓታት
ኮይኑ ዋጋ ካኣ 125ዩሮ ኢዩ።ዝርዝር ናይ ዝተፈላለያ ትካላት ውሃብቲ ኣገልግሎት ስልጠና ውሑስ ኣመራርሓ
ተሽከርከርቲ ንሓደስቲ መራሕቲ መካይን ኣብ ድሕነት ምልክታት ትራፊክ ስሎቨንያ ዝብል ውሑስ ኤጀንሲ ኣብ
ዝብል ወብሳይቱ ምርኣይ ይካኣል እዚ ሊንክ ጠዊቕካ ክትረኽቦ ይካኣል ኢዩ።መራሕቲ መካይን ደስ ዝበሎም ኣዳላዊ
ክመርጹ ይኽእሉ። https://www.avp-rs.si/vozniki/voznik-zacetnik. መራሕቲ መካይን ደስ
ዝበሎም ኣዳላዊካብ ካብ ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ክመርጹ ይኽእሉ:
https://rpo.avp-rs.si/Register.aspx

ኣብ ሃገርካ ዝተዋሃበካ መምርሒ ፍቓድ መኪና ናብ ናይ ስሎቨንያ መምርሒ ፍቓድ መኪና ኣብ
ምቕያር ዘሎ መስርሕ

መንበሪ ፍቓድ ገዛ ኣብ ሪፓብሊክ ስሎቨንያ እንተሃልዩካ መንበሪ ፍቓድካ ኣብ ሪፓብሊክ ስሎቨንይ ምዝጉብ
እንተኾይኑ እቲ ዘምጻኻዮ መምርሒ ፍቓድ ምስቲ ናይቲ ሃገር ብምንጽጻር ናይ ሓደ ዓመት ግዜ እንተተሪፍዎ ንሓደ
ዓመት ይፍቀደልካ እሞ ድሕሪኡ ከተቐይሮ ትኽእል።
መራሕቲ መካይን ካብ ናይዚ ሃገር ወጻኢ መምርሒ ፍቓድ ዘለዎም ናይ ኣገልግሎት ግዜኡ ከይወደቐ ኣብ ምምሕዳር
ከተማ ከርጋግጽዎ ወይ ክስነደሎም ንመክር። ናይ ኣገልግሎት ግዜ ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ሓንቲ ሃገር ስለዝፈላለ ኣብቲ
ስምምዕ ምልውዋጥ ወረቐት ምስ ሃገር ስሎቨንያ ዝተመርኮሰ ኢዩ። ትሓዝቲ ዕለቱ ዘይወደቐ ናይ ወጻኢ ሃገር
መምርሒ ፍቓድ መኪና ምጥሓስ ሕግታት ትራፊክ ዘይብሉ ቅቡል ዝኾነ መምርሒ ፍቓድ በት ዝምልከቶ
ኣካልተራእዩ እቲ ተሓታቲ ኣካል እብ ልዕሊ እታ ናይ ቀደም መሰነይታ ወይ ካኣ ሓዳስ ከምትዋሃቦ ይገብር። ምናልባት
እቲ ሰብ ሓደ ደረጃ ምምራሕ ዝሓለፈ ክኸውን ይኽእል። እታ ማዓልታ ዘይወደቐት ወረቐት በቲ ዝምልከቶ ኣካል
ተራእያ ማዕሪኣ ዝኽዕነ ደረጃ ብቕዓት ይቕየረሉ። ኽትሕደስ ውን ይካኣል ኢዩ።ከዳልዉ ከለዉ ኣብ ልዕሊ እታ
ዝነበረት ናይ ደገ መምርሒ ፍቓድ ይህቡኻ፣

መተካእታ ንዘይወደቐ መምርሒ ፍቓድ መኪና
ናይ ስሎቨንያ መንበሪ ፍቓድ ሃልዩካ እሞ ካኣ ምቹእ ግዜ ሞተር ሳይክል ወይ መኪና ክትዝውር እኹል ግዜ እንተለካ
መምርሒ ፍቓድካ ከይወደቐ ብናይ ስሎቨንያ መምርሒ ፍቓድ ክቕየረልካ ከተመልክት ኣለካ። ተግባራዊ ትዕዝብቲ
ነቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ሕልኽላኽ ጸገማት የቃልሎ።
ናይ ስሎቨንያ መምርሒ ፍቓድ ዝዋሃበካ ተግባራዊ ፈተና ደጊምካ ምስ ትዕወት ኢዩ።ኣብ ምምሕዳር ኬድካ
ከተርእዮ ኣገዳሲ ኢዩ ምኽንያቱ ተግባራዊ ልምምድ ወይ ፈተና የድልየካ ድዩ ኣየድልየካን ንሱ ኢዩ ዝውስኖ። ገላ
መራሕቲ መካይን ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመጹ ብቕዓቶም ንምፍላት ተባሂሉ ተግባራዊ ልምምድ ክወስዱ ኣይግደዱን
ኢዮም ግብራዊ ልምምድ፣ክልስ-ሓሳባዊ ትምህርቲ፣ናይ ቃል ፍልጠት ወዘተ ልክዕ ምስ ናይ ስሎቨንያ ስርዓተ
ኣመሃህራ ተማሳሰልቲ ስለዝኾኑ። ዋላ ግብራዊ ልምምድ ንፕሮፈሽናል ብቕዓት ምምራሕ ተሽከርከርቲ ዘለዎም
ሰባት ግዴታዊ ኣይኮነን።
ቀዳምነት ንምትካእ ወይ ምቕያር ናይ ደገ መምርሒ ፍቓድ፣ እት ምምሕዳር ከነጽሮ ወይ ክፈልዮ ዝግባእ ነየነይቲ
ደረጃ ወይ እንታይ ዓይነት ካታጎሪ እንታይ ዓይነት መኪና ክትመርሕ ትኽእል ከነጽሮ ይግባእ።መምርሒ ፍቓድ
ክቕየረሉ ዘመልከተ ኣካል መርትዖ ዘለዎ ዶክመንት ምስ ሓበሬትኡ እንታይ ዓይነት ተሽከርከርቲ ይመርሕ ነይሩ ምስ
ናይ ወጻኢ ሃገራት እንታይ ዓይነት ዝምድና ኣለዎ ክሳብ ማዓስ ዝብሉ ሓበሬታታት ክንጽር ይግበኦ።ኢንተርናሽናል
መምርሒ ፍቓድ ዝሓዘ ናብ ስሎቨንያ ዘቐይር ምኽንያት የብሉን። እቶም ወግዓዊ ማዓልቱ ዘየሕለፈ ናይ ስሎቨንያ
መምርሒ ፍቓድ ዘለዎም ኢንተርናሽናል መምርሒ ፍቓድ ንምርካብ ኣብ ስሎቨንያ ከመልክቱ ይግባእ።
መጠንቀቕታ – ዓንቀጽ 67መራሕቲ ተሽከርከርቲ ኣብ ሪፓብሊክ ስሎቨንያ ( ZVoz-1)ዝፍለጥ የጠንቅቕ:
“መምርሒ ፍቓድ ኣብ ካሎኦት ሃገራት ዝተሰርሐ ወይ ካብ ሃገርካ ዘምጻኻዮ ናብ ናይ ስሎቨንያ ምስ ዝቕየር እታ
ካብ ካልእ ሃገር ዝመጸት መምርሒ ፍቓድ ናብ ባዓል መዚ እታ ሃገር ክትምለስ ይእዝዝ። ክምለስ ምዃኑ ካኣ ብወግዒ
ክፈልጥ ኣለዎ ኣብ ትሕቲ ኣህጉራዊ ዑቕባ ምስ ዝህሉ እሞ ንዑኡ ዘስግእ ኩነታት ምስ ዝህሉ ንምምሕዳር ክሕበር
ይግበኦ። ሪፓብሊክ ስሎቨንያ ውልቃዊ ሓበሬታኻ ኣብ ምዕቃብን ናብ መበቆል ዓድኻ ምምላስ ነቲ ሰብ ንድሕነቱ
ዘስግእ ሓበሬታ ወይ ሓታቲ ዑቕባ ምስ ዝኸውን ሪፓብሊክ ስሎቨንያ ኣብ ምዕቃቡ ሓላፍነት ኣለዋ። እዚ ዝመጻኻሉ
ዓዲ ንዓኻ ሓደገኛ ምስ ዝኸውን ጥራይ ኢዩ።

* Listed prices were checked on April 2019 and they may change, so please check
the up-to-date prices for specific serviceዝርዝር ዋጋ ኣብ ማዝያ 2019 ዝተወስደ ሓበሬታ ኢዩ.
ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክለዋወጥ ስለዝኽእል እዋናዊ ሓበሬታ ውልዊ ዋጋታት ካብ ዋሃብቲ ኣገልግሎት ተወከሱ።