ጥርናፈ ስድራቤት ኣህጉራዊ ዑቕባ ንዝረኸቡ ሰባት

  1.     እቲ መስርሕ ምዓስ ክጅመር ከምዘለዎ

ኣህጉራዊ ዑቕባ ሓቲቶም ተቐባልነት ዝረኸቡ ሰባት ኣባላት ስድራቤቶም ክጥርንፉ መሰል ኣለዎም።እቲ ኩነታት ናይ ምንባር ፍቓድ ተዋሂቡ እሞ ኻኣ ኣህጉራዊ ዑቕባ ኣብ ትሕቲ ንኡስ ጠበቓ ንልዕሊ ሓደ ዓመት እንተረኺቡ ብጉዳይ ስደተኛነት ዝረኸቦ ካብታ ዝተዋህባ ግዜ ስድርኡ ክጥርንፍ መሰል ኣለዎ።

  1.     መስርሕ ምጅማር

ብዛዕባ ጥርናፈ ስድራቤት ዝምልከት ጥርዓንካ ናብ ምኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ከተመልክት ኣለካ። ኣብ እዋን መስርሕ ከተቕርቦም ዘለኻ ሰነዳት፣ ኦርጅናል ሰነድ ናይቲ ዝተሓተትካዮ ወይ ክጥርነፍ ዝድለ ዘሎ ኣባል ስድራቤት። ምትርጓም ዘድልዮ ተተርጒሙ ክቐርብ ኣለዎ። ኣቲ ሰነድ ወይ ዶክመንት ምትርጓሙ ናይቲ ዘመልክት ዘሎ ኣካል ግዴታ ኢዩ። እቲ ምኒስትሪ ንምትርጓሙ ዝወጽእ  ወጻኢታት ኣይሽፍኖን ኢዩ።ዝቐረቡ ሰነዳት ወይ ዶክመንትታት ናብ ሃገራዊ ናይ ላቦራቶሪ መርመራ ክግበረሎም በቲ ምኒስትሪ ይላኣኹ።ብቕዓቱን ሓቅነቱን ካኣ ኣብኡ ይረጋገጽ።እቲ  ምኒስትሪ ምሳካ’ውን ቃለመሕትት ክገብር ይኽእል ኢዩ።

  1.     ውሳነ ኣብ መስርሕ

ምኒስትሪ ብዛዕባ ጥርናፈ ስድራ ዘለካ ጥርዓን ክቕበል ይኽእል ኢዩ ፣ እዚ ማለት ናይ ምንባር ፍቓድ ናይ ስድራኻ ኣብ መዝገብ ወጻእተኛታት ክኣቱ ኢዩ እዚ ማለት ካኣ ስድራኻ ናብ ስሎቨንያ ክመጹኻ ማለት ኢዩ።

ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ምኒስትሪ ጉዳይካ ምስዝዓጽፎ ወይ ኣሉታዊ መልሲ ምስ ዝህበካ  ጥርዓንካ ከምብሓድሽ ኣብ  ቤትጽሕፈት ቤትፍርዲ ከተመልክት ትኽእል።እቲ ዘድሊ ዶክመንትታት ኣብ እዋኑን ስዓቱን ምስ ዘይተቕርብ ምኒስትሪ ንጥርዓንካ ደው ከብሎ ወይ ክዓጽዎ ይኽእል።

  1.     ምምጻእ ስድራቤት ናብ ስሎቨንያ

ማሕበራት ምትሕግጋዝ ስድራቤታት ኣብ እዋን ጉዕዞ ዘድሊ  ናይ ጉዕዞ ዶክመንትን ኣየር ትኬትን ተሓጋገዝቲ ኣብ ዘድሊ ኩነትን ዝነጥፉ ማሕበራት ከም IOM ኣህጉራዊ ማሕበራት ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት።ንምምጸኦም ዝግበር ወጻኢታት ባኣኻ ወይ ብኣባላት ስድራኻ ክሽፈን ይኽእል ኢዩ።ምኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ነዚ  ሰብኣዊ ማሕበራት ኣብ ምጥርናፍ ስድራቤታት ናብ ስሎቨንያ ዘህልኸኦ ወጻኢታት ኣይሽፍኖን ኢዩ።

  1.     ኣባላት ስድራኻ እንታይ ዓይነት መሰላትን ፍቓድን ክህልዎም ይኽእል?

ኣባላት ስድራቤት ብመስርሕ ጥርናፈ ስድራቤት ናብ ስሎቨንያ ዝመጹ፣ ናብ ጥዕና፣ ማሕበራዊ ድሕነት፣ ቤት ትምህርትን  ስራሕን ክንብል ከለና ማዕረ መሰላት ምስ ስሎቨንያውያን ኣለዎም ንብል። ንስኻ ኣብ ስሎቬንያ ናይ ስደተኛ ቀዋሚ ፍቓድ እንተለካ ኣብ ትሕቲ ናትካ ቀዋሚ ናይ ስደተኛ ፍቓድ ይዋሃቦም። ግዝያዊ ዑቕባ እንተለካ ካኣ ኣብ ትሕቲ ንኡስ ጠበቓ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ትሕቲ ግዝያዊ ዑቕባ ዝሓተቱ ኣባላት ስድራቤት ተባሂሎም ፍቓድ ይረኽቡ።ኣብቲ ናትካ ኩነተ ህላወ ናይ ዑቕባ ዝተመርኮሰ ኢዩ።