ክራይ

  1.     ውዑል ክራይ

ውዑል ክራይ ብጽሑፍ ክኸውን ኣለዎ ክልተ ቅዳሕ ካኣ ይሕዝ  (እቲ ሓደ ቅዳሕ ንተኻራዪ እቲ ሓደ ካኣ ንዋና ኣካራዪ)ከኣ የጠቃልል።

–          ንውሓት ግዜ ናይቲ ስምምዕ;

–          ትኸፍሎ ክራይን ሃለኽቱን ብቐጥታ ምሕደራ ናይቲ ህንጻን ምስኡ ዘይተሓሓዙ ክራይን ፈላሊኻ ምፍላጥ

–          ማዓልታዊ ወርሓዊ ክሳብ ማዓስ ትውድእ ወዘተ

–           ኩነታት ኣከፋፍላ ንተወሳኺ ሃለኽቲ ወይ ወጻኢታት

–           ኣተሓሕዛ ገዛ ዝምልከት

–           መጠን ገንዘብ

  1.     መጠን ውህለላ ገንዘብ

መብዝሕትኦም ወነንቲ ገዛ ወይ ኣካረይቲ ካብ ተኻረይቲ ዝተረኽበ ገንዘብ ምስ ተኻረይቲ ክውህለል ከምዘለዎ ይገብሩ። እንተላይ ናይቲ ዝተዋህለለ ገንዘብ ወለድ ይሓቱ እዚ ካኣ ተወሳኺ ክብሪ ዋጋ ኣብቲ ምትሕልላፍ ዘይቁጸር ኢዩ።ወነንቲ መሬት ወይ ገዛ ነቲ ገንዘብ ዘዋህልልዎ ከረጋግጽዎ ዝደለዩ ነገር ምስ ዝህሉን ዝተሸጠ መሬት ምስ ዝህልዎም ቀትታ ንምምላሱን ዝዓለመ ኢዩ።

  1.     ዋና ገዛ

ገዛ ብወናኒ ኣካል ጥራይ ይካረ ምስ ዝኾነ ኣባል ኮንትራት ክትፈራረም ኣይትኽእልን።ዋና ገዛ ምስ ዝቕየር ውዕል ወይ ዝነበረ ስምምዕ ኣይቅየርን ኢዩ ዋላ ሓንቲ ክጸልዎ ኣይክእልን ኢዩ።ተኻራይ ብመሰረት ዝነበሮ ስምምዕ ንውሓት ግዜ ኮንትራቱ ይውድእ ።ነዚ ዋና ጥራይ ኢዩ ክቕይሮ ዝኽእል።

ግዴታታት ዋና ገዛ:

  •  እታ ክትነብረላ ዘለካ ገዛ የረክበካ፣

–           ምትዕርራይ ዘድልዮ ነገራት ኣብቲ ገዛ ከም ኣድላይነቱ የዳልዎ

–          ንብረት ገዛ ከዳሉን ፍሉጥ ወይ ዝተጋነን ጌጋታት ምእላይ ሓላፍነቱ ኢዩ።

ዋና ገዛ ኣገዳሲ ዝተዓራረ ነገር ተዘየልዩ ንምቁጽጻር ኢሉ ልዕሊ ክልተ ግዜ ካኣቱ ኣይፍቀድን።.

  1.     ተኻራዪ

ግዴታታት ተኻራዪ:

–          ገዛ ብመሰረት ስምምዕኹም ክታሓዝ ይግበኦ

–          ብሽለልትነትካ ንዝወርዱ ሃስያታት ሓላፍነት ምውሳድ

–           ልዕሊ ክልተ ግዜ ናብት ገዛ ክበጽሕን ክቖጻጸርን ምፍቃድ

–           ወጻኢታት ሃለኽቲ  ምርካብ

–           ዝኾነ ምፍሳስ ማይ ምስ ዘጋጥም ንዋና ገዛ ምሕባር

–           ምጽጋን ዘድልዮ ምዕራይ

ኩሎም ውዑል ኮንትራት ገዛ ዘማልእዎ ተኻራይ ልክዕ ከምታ ካብ ዋና ገዛ ዝተረከባ ከምኣ ገይሩ ኻኣ ናብ ዋና ገዛ የረክቦ።

  1.     ውዕል ምቁራጽ ክራይ 

ዋና ገዛ ነት ውዕል ከቋርጾ እንተደልዩ ኣብቶም ስምምዓት ዝተጠቕሱ ነጥብታት ምርኩስ ብምግባር ኢዩ ፣ እቶም ምኽንያታት ኣብቲ ውዑል ኮንትራት ክህልዉ ኣለዎም። ግዜ ምቁራጽ ስምምዕ ካብ 90 ማዓልቲ ብዘይውሕድ ክሕበር ኣለዎ።

ተኻራዪ ከቋርጽ ምስ ዝደሊ ብዙሕ ዝገልጾ ምኽንያታት የብሉን ስለዚ ንዋና ገዛ ብጽሑፍ መልክዕ ብዛዕባ ምቁራጽ ውዑል ክራይ ክሕብሮ ኣለዎ።ድሕሪ ብጽሑፍ ምሕባር ኮንትራት ሽዑ ንሽዑ ጠጠው ኣይብልን ኢዩ እዚ ምስ ሓበርካ ድሕሪ 90 ማዓልቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ውዑል ተኻራዪ ዝመጽእ ለውጢ የለን።ኣካራይን ተኻራይን ንሕጽር ዝበለ ግዜ ብመሰረት ዝነበሮም ስምምዓት ክቕየዱ ይግባእ።